Rekisteri ja -tietosuojaseloste

Rekisterin nimi:
Veteva Oy / LähiVet asiakas- & markkinointirekisteri
Noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR), kun käsittelemme ja tallennamme henkilötietoja.
Jos muutamme tietosuojaselostetta, näette muutokset tältä tietosuojaselostesivulta.
Viimeksi muutettu 2.7.2019

Rekisterinpitäjä:
Veteva Oy
Y-tunnus: 3005917-7
Osoite: PL 122, 02101 Espoo

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Tallennamme asiakasrekisteriin henkilötietoja, jotta eläinten hoito ja asiakasyhteydenpito ovat
mahdollisia. Henkilötietoja käytetään asiakkaiden omistamien eläinten yksilöintiin, omistajan
laskuttamiseen, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun, markkinointiviestintään ja
asiakaspalvelun sekä liiketoiminnan kehittämiseen

Eläinlääkärillä on velvollisuus dokumentoida potilastapahtumat ja kirjata ne potilaskorttiin, joka
yhdistetään asiakaskorttiin. Eläinten tietojen laatimisessa ja säilyttämisessä noudatetaan Maa- ja
Metsätalousministeriön asetusta nro 6/EEO/2000 sekä 21.1.2000/29 Lakia Eläinlääkäriammatin
harjoittamisesta 15§ Potilasasiakirjat.

Rekisterin tietosisältö:
 Etu- ja sukunimi
 Osoite
 Puhelinnumero
 Sähköpostiosoite
 Asiakasnumero
 Asiakkaaseen tai potilaaseen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto sekä mahdolliset
liitetiedostot
 Asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointisuostumukset ja –kiellot.
 Linkitys potilaskorttiin, joka sisältää tietoa asiakkaan eläimestä ja sen käyntihistoriasta sekä
terveyden ja sairauksien hoidosta

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterinpitäjä tallentaa asiakasrekisteriin asiakkaan tiedot.
Lisäksi rekisterinpitäjä tallentaa asiakasrekisteriin asiakkaan omistaman eläimen tiedot.
Keräämme tiedot joko
– suoraan asiakkailtamme tai
– saamme asiakastietoja vakuutusyhtiö LähiTapiolan LemmikkiHelppi-sovelluksen kautta, kun
asiakas käyttää LemmikkiHelppi-sovellusta asioidakseen LähiVetin etäeläinlääkärin kanssa.

Henkilötietojen tallentaminen ja säilyttäminen
 Rekisterinpitäjä noudattaa EU:n yleistä tietosuojasääntelyä, jonka mukaisesti
Rekisterinpitäjä toimii lainmukaisesti ja läpinäkyvästi. Voit saada kerätyt tietosi itsellesi
nähtäväksi
 Rekisterinpitäjä kerää vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja tietoja, eikä luovuta
tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole sinun nimenomaista suostumustasi tai muuta
asianmukaista syytä.
 Rekisterinpitäjä tallentaa vain tarpeellisen tiedon ja pyrkii aina pitämään tiedot
täsmällisinä.
 Rekisterinpitäjä säilyttää tietoa vain sen ajan kuin tieto on tarpeen, jonka jälkeen tieto,
joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole Rekisterinpitäjää
velvoittavaa lakiin perustuvaa syytä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Rekisterinpitäjä ei tee säännönmukaisia tietojen luovutuksia yhteistyökumppaneitaan lukuun
ottamatta.
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa perintäyhtiöille ja vakuutusyhtiölle, jos asiakkaalla ja
vakuutusyhtiöllä on sopimus keskenään ja asiakas hakee vakuutustapahtuman yhteydessä
suorakorvauspalvelun kautta korvausta vakuutusyhtiöltä.
Lisäksi asiakkaan yhteystietoja voidaan luovuttaa Siruhaku.fi -löytöeläinten hakupalvelun ehtojen
mukaisesti.
Lisäksi luovutamme säännönmukaisesti tietoja lemmikin laboratoriotutkimuksiin liittyvien
lausuntopyyntöjen yhteydessä ulkopuolisille yhteistyökumppaneille. Käytämme kolmansien
osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, mitkä saattavat sisältää
henkilötietoja. Kolmannet osapuolet kuitenkin toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä,
joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä
laajuudessa.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa tai
määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena salatun tietoliikenneyhteyden kautta salasanoin ja
palomuurein suojattuina. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja
käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvat henkilöt ja
alihankkijat.
Rekisteriä ylläpitää teknisesti Finnish Net Solutions Oy.
Veteva Oy:lla on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuuskäytännöt ja prosessit
turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta
pääsyltä.
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on
rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että
järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat
oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja
jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on
vaitiolovelvollisuus.
Järjestelmä on suojattu suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin
rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Palvelinympäristö on suojattu
salasanoilla ja asianmukaisella palomuurilla. Palvelimen ja käyttäjän koneen välinen tietoliikenne
kulkee salattuna. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on
suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien
aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Tarkastusoikeudet ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi.
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi oikaisemista tai poistamista.
Asiakasrekisterin haltija luovuttaa GDPR-asetusta noudattaen asiakkaalle hänen henkilötietojaan
koskevan jäljennöksen ymmärrettävässä muodossa ja aina kirjallisesti. Pyynnöt osoitetaan
henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä Veteva Oy, PL 122, 02101 Espoo.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja
rekisteröidyn välillä ja ellei tietojen käsittelyyn ole muuta lakiin, viranomaismääräykseen tai
vastaavaan liittyvää perustetta.
Markkinointikieltoja (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti) koskevat
tietojen korjauspyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä Veteva Oy, PL 122,
02101 Espoo.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä asianmukaiselle
valvontaviranomaiselle.

Evästeet
Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkosivusto varastoi vierailijan tietokoneelle ja jonka vierailijan
selain tarjoaa verkkosivulle joka kerta vierailijan vieraillessa sivustolla. Käytämme
verkkosivuillamme sellaisia evästeitä, jotka parantavat käyttäjäkokemusta tai seuraavat
verkkosivujemme liikennettä. Voit poistaa evästeet käytöstä tai asettaa selaimen asetuksista
evästeille hälytyksen.

Verkkosivujen analyysit ja mainosevästeet
Saadaksemme lisätietoa verkkosivustomme liikenteestä käytämme kolmannen osapuolen
tarjoamaa analysointityökalua ja mainontaa.
Veteva Oy:n / LähiVetin verkkosivut käyttävät Google Inc:n (”Googlen”) tarjoamaa Google
Analytics –verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä analysoidakseen, miten
käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen luoma informaatio siitä, miten käytät verkkosivustoa
(mukaan lukien IP- osoitteesi) lähetetään ja varastoidaan Googlen toimesta Yhdysvalloissa
sijaitseville palvelimille. Sivumme käyttää IP-anonymisointia. Näin ollen Google
lyhentää/anonymisoi Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueen jäsenten
kansalaisten IP-osoitteen viimeisen oktetin. Ainoastaan poikkeuksellisissa tapauksissa koko IP-
osoite lähetetään ja lyhennetään Yhdysvalloissa Googlen palvelimien toimesta. Google käyttää
näitä tietoja verkkosivuntarjoajan puolesta sivun käytön arvioimiseen, verkkosivujen liikennettä
koskevien raporttien laatimiseen verkkosivujentoimittajille ja muiden verkkosivujen liikenteeseen
ja verkkosivujen käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseksi verkkosivujentarjoajalle.
Voit estää Googlen tietojen keräämisen ja tietojen käytön (evästeet ja IP-osoitteet) lataamaan ja
asentamalla selaimen liitännäisohjelman, joka on saatavilla täältä:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl =en tai käyttämällä muuta mainosten- ja
seurannanestotyökaluja.